Извршени се преводи за следниве компании:

 •   Превод на тендерска документцаијаМХЦ Злетово
 •  Превод на  елаборат за фабрика за прочистување
 •  Наставни програми за Технички факултет Битола, Економски факултет Прилеп Висока медицинска школа,  Воена акдемија  
 •   Елаборат за Сокомак Битола
 •   Превод на книга за менаџирање со човеки ресури за Сокомак Битола
 •  Технички спецификации за ФОД Битола и РЕК Битола
 •   Превод на Багер за Такраф за ФОД Битола
 •   Прирачник Ракување со нестандардни делови во текот на производтсвото и монтажа  за ФОД Битола
 •   Прирачник за употреба QY25  машина за РЕК Битола
 •   Прирачник за употреба QY8Е  машина за РЕК Битола
 •   Тендерска документација за ФОД Битола  Сектор за лигнит и посебни рударски побарувања  за машинска опрема
 •  Тендерска и друга документација за Железнец Демир Хисар
 •  Тендерска и друга документација за Идеал Шипка Битола
 •  Тендерска и друга документација за Млекара ИМБ Битола 
 •  Тендерска и друга документација за Бусе Мак Битола 
 •  Тендерска и друга документација за Тера Македонија Битола
 •  Тендерска и друга документација за Марковски Компани Битола
 •  Превод на стандарди за земјоделство за ЗК Пелагонија
 •  Превод на каталози за Семпер невалдина организација
 •  Превод на каталози,статут и друга документација за Биосфера невладина организација
 • Превод на каталози,статут и друга документација за Тогетхер Маседониа невладина организација

Like us on Facebook